Forslaget til ny klausullov genfremsat

Den 29. april 2015 fremsatte beskæftigelsesministeren det ventede lovforslag om en samlet regulering af ansættelsesklausuler (konkurrenceklausuler, kundeklausuler og jobklausuler) i en lov. Lovforslaget bortfaldt på grund af folketingsvalget.

Den 7. oktober 2015 blev forslaget genfremsat i stort set samme udgave og forventes vedtaget relativt hurtigt, idet hovedindholdet følger af allerede indgåede politiske kompromisaftaler.

Loven har til formål at begrænse brugen af ansættelsesklausuler og indeholder derfor en række skærpede betingelser for, hvornår en klausul kan pålægges, formelle krav til indholdet samt regulering, hvor begrænsende de må være. For eksempel skal alle klausuler fremover begrundes skriftligt i forhold det konkrete ansættelsesforhold og for kundeklausuler skal arbejdsgiveren udarbejde en liste over de berørte kunder/leverandører.

Desuden indføres der en maksimalperiode på 1 år og kompensationssatsen stiger efter hvor omfattende klausul man pålægges. Minimumskompensationen vil fremover også gælde for kundeklausuler og der indføres samtidig en række nye regler omkring opsigelse og bortfald af klausuler ved fratrædelse. Samlet set betyder disse regler, at en kundeklausul ikke længere er ”gratis” for arbejdsgivere.

Jobklausuler forbydes for fremtiden med ganske få undtagelser indenfor blandt andet vikar og rekrutteringsområdet.

Lovforslaget bliver næppe vedtaget helt i sin nuværende form, men der er bred politisk opbakning om hovedpunkterne og der er lagt op til hastebehandling i Folketinget, hvorefter loven kan træde i kraft for aftaler, der indgås efter 1. januar 2016.

De hidtidige regler gælder for aftaler indgået inden lovens ikrafttræden og i en overgangsperiode.

Vi anbefaler derfor, at alle virksomheder, der bruger eller overvejer ansættelsesklausuler for sine medarbejder, inddrager de nye regler i deres overvejelser. Det er min erfaring af mange af de eksisterende klausuler ikke længere vil kunne opretholdes, hverken efter de nuværende eller nye regler. Det nye lovforslag bør give alle virksomheder anledning til at overveje deres brug af konkurrencebegrænsninger.

--oooOooo---

For yderligere information om jobklausuler og ansættelsesret i almindelighed kontakt advokat Thomas Torré Christiansen.