Forsikringsret

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Også når det gælder misbrug af NemID eller digitale signaturløsninger, efterlader medierne ofte det indtryk, at brugeren hæfter for det meste. Men som det fremgår af min artikel om ”Misbrug af Bankkonti – Identitetstyveri”, er det slet ikke altid tilfældet.

af advokat Lars Søndergaard

En erhvervsvirksomhed kan rammes hårdt, hvis indtrufne omstændigheder bevirker, at indtægterne udebliver eller begrænses stærkt. Det kan være tilfældet, hvis en ulykke fører til, at produktionen må ophøre en periode. Det samme gælder, hvis virksomhedens lager brænder eller ødelægges, så der i lang tid ikke er noget at sælge

af Advokat Lars Søndergaard

Patienter, der er blevet påført en skade ved undersøgelse eller behandling, kan i nogle tilfælde kræve erstatning.

af advokat Jesper Perregaard

Som en nyere dom fra Vestre Landsret illustrerer er man erstatningsretligt normalt ikke "sin broders vogter" i privatlivets forhold, men derimod undergivet et sædvanligt culpaansvar for evt. fejl og forsømmelser.

af advokat Lars Søndergaard

Almindeligvis er det en forudsætning for at få erstatning, at der er en erstatningsansvarlig. Hvis man ser bort fra sager med særlige ansvarsregler, skal den erstatningsansvarlige have gjort noget ansvarspådragende eller være skyld i ansvarspådragende undladelser.

af advokat Jesper S. Perregaard

Den første letbane i Danmark blev taget i brug i dec. 2017 i Aarhus, og efter kort tid skete den første ”ulykke” med letbanen i Aarhus, og der kommer – uundgåeligt – med tiden flere til.

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Man efterlades ofte med det indtryk fra aviser og netmedier, at uberettigede hævninger på bankkonti ubetinget er kundens problem. Artiklen belyser, hvordan man skal forholde sig for at få sine penge tilbage.

af advokat Jesper Perregaard

Man kan stadig nå at anmelde evt. skader på forsikringer tegnet hos Husejernes Forsikring (Gable Insurance AG), men efter den 31. marts 2017 vil det være for sent, med mindre der er tale om en byggeskadeforsikring, hvor anmeldelse kan – og skal – ske i hele policens løbetid.

af advokat Jesper Perregaard

Mange har de seneste år oplevet at få skader efter oversvømmelser forårsaget af stormflod. Hyppigheden af hvor tit der sker stormflod i Danmark og antallet og omfanget af skaderne derved er stigende.

af advokat Lars Søndergaard

Hvis der i forbindelse med en personskade er erstatningsansvar, har den tilskadekomne person krav på godtgørelse for svie og smerte, hvis der har været sygemelding som følge af skaden. Vedkommende har desuden krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis der på grund af skaden har været indtægtsnedgang.

af advokat Jesper Perregaard

Retten i Kolding har afsagt en interessant dom om ansvar og lovpligtig forsikringsdækning, hvor frivillig (skadelidte) havde påtaget sig at passe hunden.

af advokat Jesper Perregaard

Hvert år bliver der lavet forsikringssvindel for et anseeligt milliardbeløb i Danmark, så forsikringsselskaberne, og naturligvis også de forsikringskunder, der direkte eller indirekte er med til at betale herfor via forsikringspræmierne, har altså en betydelig økonomisk interesse i at undgå denne svindel.

af Advokat Lars Søndergaard

Ved personskade vil der ofte være krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det forudsætter dog, at der er erstatningsansvar.

af Advokat Lars Søndergaard

I forbindelse med en bolighandel skal der udarbejdes en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, og på grundlag af disse rapporter skal der tilbydes ejerskifteforsikring.

af advokat Jesper Perregaard

Forsikring og Pension (F&P) har netop udsendt reviderede fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring med henstilling til forsikringsselskaberne om at tage disse i brug pr. 1. januar 2016.

af advokat Jesper Perregaard

Den primære dækning i henhold til de almindeligt gældende retshjælpsforsikringsbetingelser, kan kort beskrives som rimelige sagsomkostninger forbundet med behandlingen af private tvister ved domstolene eller ved voldgift, men dog således at en række nærmere angivne typer af tvister og retsområder er undtaget fra dækningen.

af advokat Jesper Seeger Perregaard

Mange skoler udlåner iPads mv. til skoleeleverne til undervisningsbrug. Med en ny kendelse fra Ankenævnet for Forsikring er det indgående belyst, hvad der – erstatnings- og forsikringsretligt – gælder, hvis ”uheldet viser sig at være ude”.

af advokat Lars Søndergaard

For at få medhold i et erstatningskrav ved personskade skal skadelidte bevise, at der er årsagsforbindelse mellem et ansvarspådragende forhold og den konstaterede skade.

af advokat Lars Søndergaard

Højesteret har 30. september 2014 afgjort, at en skadelidt havde ret til genoptagelse af sin sag. Det førte til, at han fik erstatning for 15 % erhvervsevnetab.

 

Skadelidt var involveret i en trafikulykke i 2005 og fik godtgørelse for 10 % mén.

 

af advokat Marie-Louise Pind

Hvis du har købt et hus med skimmelsvamp eller overvejer at købe et hus, så er der gode råd at hente i denne artikel fra advokat Marie-Louise Pind, specialist i bolighandler og forsikringssager, herunder ejerskifteforsikring.

af advokat Lars Søndergaard

En skadelidt, der i øvrigt opfylder betingelserne for at få erstatning, kan også få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det fremgår nærmere af Erstatningsansvarslovens § 2, hvad der skal fratrækkes ved erstatningsberegningen. Sygeløn og sygedagpenge skal fratrækkes.

af advokat Lars Søndergaard

En skadelidt har ret til erstatning for økonomisk tab og godtgørelse for svie og smerte og eventuelle varige mèn, hvis der er en erstatningsansvarlig.

af advokat Lars Søndergaard

Den 22. august 2013 traf Højesteret afgørelse i en erstatningssag. En skadelidt var på grund af følgerne efter en arbejdsskade gået på efterløn flere år tidligere end planlagt. Derfor havde skadelidte fået erstatning for erhvervsevnetab både efter reglerne i Arbejdsskadesikringsloven og efter Erstatningsansvarsloven.

af advokat Lars Søndergaard

Højesteret afsagde den 17. juni 2013 dom i en sag om forældelse af erstatningskrav. En mand blev i 1998 påkørt, og et forsikringsselskab påtog sig erstatningspligten. Der blev dog ikke betalt erstatning, selv om skadelidte efter ulykken var sygemeldt i lang tid. Der var forhandlinger om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som ikke førte til erstatning. På ulykkestidspunktet var skadelidte uden...

af advokat Lars Søndergaard

Højesteret har for nylig taget stilling til, om erstatningskrav for personskade forældes successivt. Hvis det var tilfældet, kunne erstatningskrav måske opdeles i en forældet del og en del, der ikke var forældet. Forældelsesfristen var tidligere 5 år og er nu 3 år, og den regnes fra skadens indtræden.

af advokat Lars Søndergaard

Whiplashskader er ofte en følge af en trafikulykke men kan også skyldes en arbejdsulykke eller anden form for ulykke. Skaderne kan være betydelige, selv om de som regel ikke kan ses. De kaldes også piskesmældsskader og er ofte karakteriseret ved smerter fra nakke og hoved med bevægeindskrænkning og følger i form af koncentrationsvanskeligheder og hukommelsesbesvær.

af advokat Lars Søndergaard

Højesteret har i to domme fastslået, at man kan få erstatning for psykisk skade, selv om der ikke er konstateret nogen fysisk skade.

af advokat Jesper Perregaard

Både det aktuelle vintervejr (vinteren 2010/2011) og sidste års vinter har medført mange skader f.eks. i form af færdselsuheld, personskader ved fald på glatte fortove og lign., og skader på bygning og løsøre som følge af snetryk og tøvejr mv.

af advokat Lars Søndergaard

I Erstatningsansvarslovens § 17 er der regler om, at en kommune har mulighed for at få erstatning i form af regres for sygedagpengeydelser. Det samme gælder for en arbejdsgiver, der har udbetalt dagpenge eller sygeløn.

af advokat Lars Søndergaard

Hvis lønmodtageren kommer til skade og må sygemeldes, opstår der krav på tabt arbejdsfortjeneste, hvis ikke lønmodtageren har krav på løn under sygdom, og hvis der er en erstatningsansvarlig.

af advokat Lars Søndergaard

I Danmark reguleres det af bestemmelser i erstatningsansvarsloven, hvor længe man kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte i tilfælde af personskade