Ansættelse

Vi  rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere.

Vi er højt specialiserede og har lang erfaring med de områder, vi varetager. Vi vedligeholder dels vores viden gennem undervisnings- og kursusvirksomhed, servicering af fagforeninger og virksomheder samt ved at repræsentere klienter i mange retssager. Dels gennem løbende videndeling, der sikrer det faglige niveau.

Vi rådgiver inden for alle aspekter af ansættelsesret, herunder:

 • Funktionærret
 • Kollektiv arbejdsret
 • Direktørkontrakter og direktørers retsstilling
 • Ferielovgivningen
 • Ligebehandlingslovgivningen
 • Medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
 • Betalingsstandsning eller konkurs
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Arbejdsmiljøret

Herudover rådgiver vi om særlige forhold vedrørende offentlige ansatte, bl.a.

 • Tjenestemænd
 • Offentlige overenskomster mv.

Advokater med speciale i dette felt

Artikler indenfor området

Ulovlig beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

af advokat Gunnar Homann

Artiklen behandler de problemer, der i praksis kan opstå i relation til udlændingeloven, når udlændinge ansættes i Danmark, herunder bl.a. ved...

Hvor går grænsen for at drive eller forberede konkurrerende virksomhed under opsigelsesperiode eller fritstilling?

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Mange medarbejdere og arbejdsgivere er i tvivl om, hvad der er tilladt for en medarbejder i opsagt stilling, der ønsker at etablere selvstændig...

Aktieløn og skat, særligt med tanke på warrantprogrammer

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Ved en lovændring per 1. juli 2016 blev der genindført mulighed for at lade aktieløn beskatte som aktieavance frem for lønskat. Prisen for at give...

Skattefrie medarbejderaktier fra 1. juli 2016

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Ifølge forslaget fra Skatteministeriet vil et selskab efter 1. juli 2016 kunne tildele medarbejdere aktier, aktieoptioner, warrants osv. til favørkurs...

Forslaget til ny klausullov genfremsat

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Den 29. april 2015 fremsatte beskæftigelsesministeren det ventede lovforslag om en samlet regulering af ansættelsesklausuler (konkurrenceklausuler,...

Nyt lovforslag om ansættelsesklausuler

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Den 29. april 2015 fremsatte beskæftigelsesministeren det ventede lovforslag om en samlet regulering af ansættelsesklausuler (konkurrenceklausuler,...

Offentliggørelse af nyt job på LinkedIn er ikke en overtrædelse af konkurrenceklausuler

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Ved Vestre Landsrets dom af 16. december 2014 er der nu sat et foreløbigt punktum for diskussionerne om, hvornår opdateringerne på sociale medier som...

Gravide er også beskyttet i afskedigelsesrunder

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Det er ikke forbudt at afskedige gravide medarbejdere eller medarbejdere på orlov, men det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at opsigelsen ikke...

Ligebehandling og løn i opsigelsesperioden under barselsorlov på dagpenge

af advokat Lars Søndergaard

En funktionær, der havde krav på fuld løn i 14 uger efter sin fødsel, overgik efter de 14 uger til orlov på dagpenge i den resterende orlovsperiode....

Opsigelse og bortvisning, løn og godtgørelse

af advokat Lars Søndergaard

Et ansættelsesforhold ophører sædvanligvis ved en opsigelse fra enten den ansatte eller arbejdsgiveren. I begge tilfælde skal opsigelsesvarsler...

Sygefravær som opsigelsesårsag

af advokat Lars Søndergaard

En funktionær, der opsiges, kan eventuelt være berettiget til godtgørelse efter Funktionærlovens § 2 b. Det vil være tilfældet, hvis ansættelsen på...

Kantineordninger – Medarbejderbetaling

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Fra 15. marts 2010 gælder SKATs vejledende mindstepriser for, hvad den enkel-te medarbejder selv skal betale (med beskattede midler) for at...

Personalegoder – månedlig indberetning

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Arbejdsgivere skal hver måned foretage indberetning til SKATs eIndkomst af personalegoder til de ansatte. Indberetning skal ske, når den ansatte...

Konkurrenceklausuler og kundeklausuler i ansættelsesforhold

af advokat Lars Søndergaard

I ansættelsesforhold og i øvrigt også i andre samarbejdsrelationer kan der være et behov for at sikre sig mod, at den viden, som den ansatte eller...

Opsagt under graviditet eller barsel?

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Hvis du bliver opsagt på grund af graviditet eller barsel, har du krav på godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

Nyt lovforslag om jobklausuler / medarbejderklausuler

af Advokat Thomas Torré Christansen

Lovforslaget indfører et krav om at jobklausuler skal være skriftligt indgået mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren, og at lønmodtageren skal have en...