Strafferet

Kontoret har en omfattende ekspertise indenfor såvel den klassiske strafferet samt den økonomiske kriminalitet i erhvervslivet. 5 af kontorets advokater er endvidere beneficerede advokater og har dermed speciale indenfor strafferet, og de er herudover forfattere eller medforfattere til en lang række bøger og artikler indenfor området, ligesom fagbladet Meddelelser for beskikkede advokater redigeres og udgives fra kontoret.

Artikler indenfor området

Ulovlig beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

af advokat Gunnar Homann

Artiklen behandler de problemer, der i praksis kan opstå i relation til udlændingeloven, når udlændinge ansættes i Danmark, herunder bl.a. ved...

Handicapdiskrimination i forbindelse med afslag på ansøgning om dansk statsborgerskab

af advokat Bjørn Dilou Jacobsen

En dansk domstol har for første gang fundet, at der var tale om diskrimination på grund af handicap i forbindelse med et afslag på ansøgning om dansk...

Beviskrav forskelligt i straffesager i forhold til almindelige civile sager

af advokat Hans Mogensen

Det er almindeligt accepteret i dansk ret, at der skal meget til for at en person kan straffes. Der er et princip om, at enhver rimelig tvivl i en...

Afgørelse i principiel sag om handicapdiskrimination og familiesammenføring

af Advokat Eddie O. R. Khawaja

Østre Landsret har den 22. december 2015 afsagt dom i en sag, hvor vi har bistået en klient, der lider af et handicap med sin sag, hvor han og sin...

Stramninger i reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Regeringen har den 10. december 2015 fremsat et lovforslag om ændring af kravene til opnåelse af tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse.

Adgang til dobbelt statsborgerskab og generhvervelse af dansk statsborgerskab

af advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Fra 1. september 2015 er der trådt en lovændring til indfødsretsloven i kraft, der nu gør det muligt at få dobbelt statsborgerskab. Hvis man opfylder...

Kritik af Udlændingestyrelsens rapport om forholdene i Eritrea

af advokat Bjørn D. Jacobsen

Efter at have modtaget et udsædvanligt stort antal asylansøgere fra Eritrea i 2014 blev det besluttet, at Udlændingestyrelsen skulle udarbejde en ny...

Regeringen lægger op til stramning af asylreglerne.

af Bjørn Dilou Jacobsen

Et øget antal flygtninge, særlig som følge af borgerkrigen i Syrien, har ført til, at regeringen nu vil stramme asylreglerne i Danmark. Som del heraf...

Danske statsborgeres ret til familiesammenføring efter EU-retten udvides formentlig efter ny dom fra EU-Domstolen

af advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja

EU-Domstolen har den 12. marts 2014 afsagt dom i sag C-457/12 om arbejdstageres ret til familiesammenføring efter EU-retten i arbejdstagerens egen...

Nye afgørelser fra Udlændingenævnet om ægtefællesammenføring og dispensation fra forsørgelseskravet som følge af funktionsnedsættelse

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Udlændingenævnet traf den 15. januar 2014 afgørelse i fire sager om adgang til ægtefællesammenføring. Den ene af sagerne blev ført af Homann...

Nye regler gør det lettere at opnå dansk statsborgerskab

af Advokatfuldmægtig Eddie Omar Rosenberg Khawaja

Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om nye retningslinjer for erhvervelse af dansk indfødsret. Retningslinjerne indebærer bl.a. en række...

Ny EU-dom medfører udvidede opholdsrettigheder for tredjelandsstatsborgere

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

En ny dom afsagt ved EU-Domstolen den 8. marts 2011 giver tredjelandsstatsborgere ret til ophold i EU, såfremt den pågældende person er forælder til...

Lempelse af reglerne om familiesammenføring

af advokat Jette Malberg

Da regeringen i efteråret 2011 fremlagde regeringsgrundlaget, blev der varslet lempelser i bl.a. reglerne for familiesammenføring.

EU Immigration Portal - ny hjemmeside om reglerne for indrejse og ophold i EU

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Europa-Kommissionen har lanceret en ny hjemmeside med detaljeret information om mulighederne for indrejse og ophold i de enkelte medlemsstater.

Det bliver lettere for udlændinge at opnå dansk statsborgerskab

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Det fremgår af regeringsgrundlaget fremlagt af den nye regering, at der vil blive indført en række ændringer på udlændingeområdet, herunder i forhold...

Nye regler om familiesammenføring er muligvis diskriminerende

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Den 1. juli 2011 træder de nye regler for ægtefællesammenføring i kraft. Som oplyst i dag på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations...

Afslag på dansk statsborgerskab til personer med posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) er i strid med handicapkonventionen

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Institut for Menneskerettigheder vurderer, at afslag på ansøgning om dansk statsborgerskab til personer, der lider af posttraumatisk stresssyndrom...

Ulovligt afslag på statsborgerskab til statsløse palæstinensere

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Statsløse palæstinensere født i Danmark har som udgangspunkt krav på dansk statsborgerskab. Dette følger FN’s konvention om begrænsning af statsløshed...

Betinget udvisning

Udvisningsreglerne er på forskellige punkter blevet ændret.  Kravene til de tidsmæssige betingelser for øget beskyttelse mod udvisning er blevet...

Nye EU regler om udvisning

Udlændinge omfattet af EU-reglerne kan kun udvises i medfør af udlændingelovens bestemmelser i det omfang, det er foreneligt med EU-reglerne.

EU-regler...